493. Reverse Pairs (Count Inversion)变种

class Solution:
  def reversePairs(self, nums: List[int]) -> int:
    def helper_merge_sort(nums):
      if len(nums) <=1:
        return nums, 0
      res = []
      N = len(nums)
      l, lc = helper_merge_sort(nums[:N//2])
      r, rc = helper_merge_sort(nums[N//2:])
      i, j, ans = 0, 0, lc + rc
      while i < len(l) and j < len(r):
        if nums[i] > 2 * nums[j]:
          res.append(nums[j])
          j += 1
          ans += j
        else:
          if nums[i] <= nums[j]:
            res.append(nums[i])
            i += 1
          else:
            res.append(nums[j])
            j += 1
      while i < len(l):
        res.append(nums[i])
        ans += j
        i += 1
      while j < len(r):
        res.append(nums[j])
        j += 1
      return res, ans
    return helper_merge_sort(nums)[1]

line 12, 我只在满足nums[i] > 2 * nums[j] 这个条件的时候 ans += j,其他时候正常merge,我不知道我逻辑上错在哪里了。

Stacy你好,抱歉晚回复了。

这里你的逻辑有点乱哈。我们先按照正常的“谁小移动谁”的merge sort的规则来做。这里,根据你的代码,变量l和r分别指向左右两边排好序的子数组,对吧?所以接下来的merge过程要在这两个上面做,而你现在的代码确实在nums上面。这是第一个错误。

第二个,你这么来想,当l[i] < r[j]的时候,我们可以直接简单粗暴地从r[0]开始一直到找到第一个k使得2 * r[k] >= l[i],那么这时候我们知道在右半边对于l[i]有k个数满足题目条件,对吧?重点来了,接下来,假设l[i + 1] > r[j + 1], r[j + 2], … 直到我们再一次遇到一个下标t使得l[i + 1] < r[t]的时候,为了找到对于l[i + 1]满足题目条件的在右边边的数,我们是不是可以直接从上一次的下标k开始不断重复题目要求的条件判断?

因为这个下标只会向前移动,永远不会回撤。所以我们只要在O(n)的时间内,就可以得到所有左半边的数的判定结果。加上原来merge的O(n),我们总的,在除去递归开销剩余的overhead当中,时间复杂度还是O(n)。所以最终总的时间还是和merge sort一样,是O(nlogn)。

1 个赞